Социалдык-экономикалык өнүгүү

ПРООНдун жакырчылыкты кыскартууга жана социалдык-экономикалык өнүгүүгө багытталган ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасында өнүгүү жаатындагы негизги иштердин бири катары жалпысынан өзүнчө бир орунду ээлейт. Бирок ошону менен катар ишмердүүлуктүн башка чөйрөлөрүнө да интеграцияланган. ПРООНдун жакырчылыкты кыскартуу боюнча программасы Кыргызстанда өз ишин 1998-жылдан бери жүзөгө ашырып келатат жана макродеңгээлде да (саясат маселелери боюнча консультациялар), микродеңгээлде да (төмөнкү деңгээлдеги ишмердүүлүк) ишке ашырылууда. Макродеңгээлде Программа Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген артыкчылыктарды колдойт. Муну жакырлардын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө көмөктөшө турган саясатты жана стратегияларды иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга жардам берүү жолу менен жасайт. Буга байланыштуу саясатты иштеп чыккандарга жүйөлүү чечимдерди кабыл алууга жардам берүү максатында Программа аналитикалык иштерди жүргүзүүгө катышат жана көмөктөшөт.